201217
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
228
186
228
199145
5280
9166
201217

Your IP: 192.168.2.69
2020-09-20 23:49

การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบข้อมูลตัวชี้วัดการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน

Post on 02 ตุลาคม 2560
by anandapop

การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบข้อมูลตัวชี้วัดการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน

 

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบข้อมูลตัวชี้วัดการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้แทนจากประเทศสมาชิกเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน (ASEAN Occupational Safety and Health Network; ASEAN-OSHNET) จำนวน 9 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, สหพันธรัฐมาเลเซีย, สหภาพเมียนมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และไทย รวมทั้งผู้แทนจาก ILO, KOSHA และกระทรวงกำลังแรงงาน (สิงคโปร์) จำนวนทั้งสิ้น 24 คน

        การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมจะพิจารณาตัวชี้วัดการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน ซึ่งได้มีการพัฒนาขึ้นตามองค์ประกอบหลักของอนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๑๘๗ ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการดำเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ค.ศ. ๒๐๐๖ ทั้งนี้ ระบบฐานข้อมูลฯ ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้

1.นโยบายและกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยฯ ของแต่ละประเทศ

2.แผนงาน โครงการ ของแต่ละประเทศ

3.ระบบด้านความปลอดภัยฯ ของแต่ละประเทศ

4.สถิติอุบัติเหตุจากการทำงานของแต่ละประเทศ

5.โรคเนื่องจากการทำงานของแต่ละประเทศ

6.มาตรฐานด้านความปลอดภัยฯ ของแต่ละประเทศ

        ซึ่งจะส่งผลให้ภูมิภาคอาเซียนมีระบบฐานข้อมูลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯที่น่าเชื่อถือและมีการประสานความร่วมมือเพื่อนนำไปสู่การยกระดับด้านความปลอดภัยในภูมิภาคอาเซียนต่อไป